TURKİHRACAT.NET 'TEN FİYAT TEKLİFİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İHRACAT HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

- İhracat İçİn geçerlİ olan Dış Tİcaret Sermaye Şİrketİ Statüsü alınabİlmesİ İçİn hangİ şartlar gerekmektedİr?

Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü alınması için gerekli hususlar 08.12.2004 tarihli resmi gazetede yayınlanan 2004/12 sayılı Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Statüsüne ilişkin tebliğ ile düzenlenmiştir.

- Dış Tİcaret Sermaye Şİrketİ Statüsü başvurusu İçİn gereklİ belgeler nelerdİr?

Tebliğde belirtilen şartları taşıyan şirketlerin gerekli başvuru formunu doldurup, belgeleri eklemek suretiyle Türkiye İhracatçılar Meclisine başvurmaları gerekir. Bu belgeler;

1- Ana sözleşme (ilgili ticaret sicil gazetesinin aslı veya noterce, ticaret sicil memurluğunca yada bağlı bulunulan odaca onaylı sureti)

2- İmza sirküleri ( noter tasdikli )

3- En son veya bir önceki hesap yılına ait vergi dairesince veya yeminli mali müşavirce onaylı bilanço

4- Varsa yurt içi ve yurt dışı bürolara ilişkin bilgiler

- CMR Nedİr?

CMR, Eşyaların Karayolu ile Uluslararası Nakliyatı için gerekli olan Mukavele Sözleşmesinin ismidir. Bu sözleşme ile, karayolu taşımalarında meydana gelecek hukuki ihtilafların çözümü sağlanır ve bu hükümler uygulanır.

- CE Uygunluk belgesİ nedİr?

Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olan ve bu ülkelerin direktiflerine uygun olduğunu belirten bir belgedir.

- Taşıyıcı tarafından mala hasar verİlmesİ ya da malın zayİ edİlmesİ durumunda sorumluluğu nedİr?

Bu tür durumlarla ilgili Türk Ticaret Kanununda ve uluslararası sözleşmelerde düzenlemeler bulunmaktadır. Karayolu ile yapılacak taşımacılıkta CMR hükümleri geçerli olacaktır. Buna göre de taşıyan yükü teslim aldığı andan, teslim edinceye kadar, bunların kısmen veya tamamen kaybından ve doğacak hasardan sorumlu olacaktır. Ancak, durumda taşımacının hatası yoksa, üründen ya da başka etkenlerden dolayı durum meydana gelmişse taşıyıcı sorumlu tutulamaz.

- Taşıyıcının hasar ve zİya halİnde sorumlu olmadığı durumlar nelerdİr?

Taşıyanın sorumlu olmadığı haller Türk Ticaret Kanunu 1063. maddesinde düzenlenmiştir.

- Yurt dışında mağaza ya da ofİs açmak İçİn devlet teşvİkİ var mıdır?

Evet vardır. Bu konu ile ilgili 2005/4 nolu 25 kasım 2005 tarihinli resmi gazatede yayınlanmış olan tebliğ hükümleri uygulanmaktadır.

- Gümrük vergİlerİne İtİraz nasıl yapılmalıdır?

Bu hususta Gümrük Kanununun 242. maddesinde düzenlenme yapılmıştır.

- Serbest dolaşımda bulunan eşya ne demektİr?

Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara ait hükümler saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak Türkiye Gümrük Bölgesine giren eşya ile üretiminde kullanılan girdilerin yerli olup olmadığına bakılmaksızın 4458 sayılı gümrük kanunu uyarınca Türk menşeli sayılan eşyalara verilen isimdir.

- Dış tİcarete ödeme şekİllerİ nelerdİr?

Dış ticarette, peşin ödeme (advance payment), Mal mukabili ödeme (CAG), Vesaik mukabili ödeme (CAD), Akretif (Letter of credit) ödeme yöntemleri kullanılmaktadır.

- İthalat çeşİtlerİ nelerdİr?

İthalat çeşitleri, Bedelli, bedelsiz, kiralama yoluyla, kat’i, geçici ithalat olmak üzere 5’e ayrılır.

- Transİt tİcaret nedİr?

Yurt dışında ya da serbest bölgedeki bir firmadan veya antrepodan satın alınan bir malın, Türkiye üzerinden transit olarak ya da doğrudan doğruya yurt dışında ya da serbest bölgede yerleşik bir firmaya veya antrepoya satılması olayıdır.

- İhracata kısıtlama veya yasaklama getİrmeye yetkİlİ kurum hangİsİdİr?

Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık bu konuda yetkilidir.

- Yurt dışında marka tescİlİnİn önemi nedİr?

Markalar, hangi ülkelerde tescil edilmişse o ülkede korunur. Dolayısı ile Türkiye'de başvurulan ve tescil edilen bir marka ancak Türkiye sınırları dahilinde korunur. Özellikle ihracat yapan firmalar ihracat yaptıkları ülkelerde markalarını tescil ettirmelidirler. Aksi durumda birçok olumsuz durumla karşılaşılabilir.